Tämä tietosuojaseloste koskee Amos Rex museon Generation 2026 -näyttelyn teoshaun viestitilaajien henkilötietoja. Tässä selosteessa kerromme, miten ja millä tavalla käsittelemme henkilötietojasi, kun liityt Generation 2026 -näyttelyn teoshaun tilaajarekisteriin.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Amos Rex AB / Amos Rex
Y-tunnus: 2137480–2
Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Amos Rexin Generation 2026 teoshaun tilaajarekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Myyntipäällikkö Anna Iso-Ahola, anna.iso-ahola@amosrex.fi
Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin Generation 2026 -teoshausta viestimiseen emailin avulla.

Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja emailin tilaus.

Tiedon lähteet

Amos Rex kerää Generation 2026 teoshakutiedon lähettämistä varten henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään.

Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme rekisteröidystä seuraavat tiedot Generation 2026 teoshakutiedon lähettämistä tilausta varten: sähköpostiosoite, henkilön etu- ja sukunimi.

Rekisterin suojaus ja turvatoimet

Amos Rex sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan riittäviä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu organisatorisesti pelkästään tietojen katseluun tai tietojen päivittämiseen siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.

Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää salasanaa ja järjestelmän käyttö tapahtuu salatun SSL-yhteyden kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet eli rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan.

Amos Rex käyttää henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen käsittelijöitä. Tiedot kerätään palveluntarjoaja WordPressin järjestelmään. Amos Rexin ja WordPressin välillä on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle siltä osin kuin palvelun tarjoaminen sitä vaatii. Tällainen siirto tapahtuu aina noudattaen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Henkilötietojen säilytys ja poisto

Amos Rex säilyttää henkilötietoja säilytetään hakujakson ajan 31.12.2024 asti. Rekisteröity voi kuitenkin lopettaa tilaus milloin tahansa, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan.

Hävittäminen tapahtuu teknisin menetelmin ja myös varmuuskopiot häviävät määräajan jälkeen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Amos Rex ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot, oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tulla poistetuksi, ellei tietojen säilytykseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle tietosuojalainsäädännössä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää aina rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus valitukseen

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo henkilötietoja käsitellyn virheellisesti. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 22.5.2024.