Denna dataskyddsbeskrivning berör personuppgifter för prenumeranter av meddelanden om konstverksutlysning för Amos Rex museets Generation 2026-utställning. I denna beskrivning förklarar vi hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter när du går med i prenumerantregistret för utlysningen av konstverk för Generation 2026-utställningen.

Registrator

Namn: Amos Rex AB / Amos Rex
Företagsnummer: 2137480–2
Mannerheimvägen 22–22, 00100 Helsingfors

Registrets namn

Amos Rex Generation 2026 abonnentregister för utlysningen av konstverk

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Försäljningschef Anna Iso-Ahola, anna.iso-ahola@amosrex.fi
Mannerheimvägen 22–22, 00100 Helsingfors

Syfte och rättslig princip för behandling av personuppgifter

De sparade personuppgifterna används för att informera om utlysningen av konstverk för Generation 2026 -utställningen via e-post.

Den rättsliga principen för behandling av personuppgifter är den registrerades frivilliga, individuella, medvetna och entydiga samtycke. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och upphöra sin prenumeration på e-postmeddelanden.

Informationskällor

För att skicka e-postet samlar Amos Rex in personuppgifterna enbart av den registrerade själv.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in följande av den registrerades uppgifter vid abonnemang utlysningen av konstverk för Generation 2026 -utställningen via e-post: e-postadress, personens för- och efternamn.

Skydd av register och säkerhetsåtgärder

Amos Rex förbinder sig att i all sin verksamhet följa adekvata skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Rätten att använda registret är organisatoriskt begränsat till enbart visning av uppgifterna eller uppdatering av uppgifterna i den utsträckning som arbetsuppgiften förutsätter.

Användning av registret förutsätter användarlösen. Huvudanvändaren definierar också vilken åtkomstnivå som ges till användare. Inloggning i systemet förutsätter ett lösenord och systemanvändningen sker genom en krypterad SSL-anslutning.

Mottagarna av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är de tredje parter, det vill säga registratorerna samt de behandlare av personuppgifter som personuppgifterna i registret överförs eller överlåts till.

Amos Rex använder sig av personuppgiftsbehandlare vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna sparas i tjänsteleverantören WordPress-system. Amos Rex och WordPress har gjort upp ett avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Överföring av personuppgifter utanför EU-/ETA-området

Personuppgifter överförs utanför EU-/ETA-området till de delar erbjudandet av tjänsterna det kräver. En dylik överföring sker alltid i enlighet med de modellavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har godkänt.

Lagring och radering av personuppgifter

Amos Rex kommer att spara personuppgifter under hela ansökningsperioden fram till 31.12.2024. Den registrerade kan dock säga upp abonnemanget på e-postet närsomhelst, varefter den registrerades uppgifter raderas.

Raderingen sker medelst en teknisk metod och även säkerhetskopiorna raderas efter den bestämd tid.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Amos Rex använder inte personuppgifter som underlag för automatiserad beslutsfattning eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få se de uppgifter som sparats om hen, rätt att kräva att få rätta felaktiga uppgifter eller komplettera bristfällig information samt bli raderad om det inte finns laglig grund för att spara uppgifterna. Den registrerade har dessutom rätt att be att behandlingen av uppgifterna om hen begränsas, rätt att motsätta sig behandling av uppgifter rörande hen samt rätt att överföra uppgifter som berör hen från ett system till ett annat.

Registratorn kan vid behov be den som framför en begäran att styrka sin identitet. Registratorn svarar kunden inom den tid som föreskrivits i dataskyddslagstiftningen (i regel inom en månad).

Gransknings- och korrigeringsbegäran ska alltid framföras till den kontaktperson som svarar för registreringsärenden.

Rätten att överklaga

Den registrerade har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten ifall hen anser att personuppgifterna behandlats felaktigt. I Finland är tillsynsmyndigheten dataskyddsombudet.

Denna datasekretesspolicy har senast uppdaterats 22.5.2024.