Amos Rex AB / Amos Rex  (myöhemmin Amos Rex) on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan erityisesti EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä henkilötietoja koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Amos Rex kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Lipunmyyntijärjestelmän tehtäviin
  • Uutiskirjeen toimittamiseen
  • Asiakaspalautteen keräämiseen toiminnan kehittämiseksi

Alla löydät hallinnoimiemme rekisterien tietosuojaselosteet.

Jos ostat Amos Rexin verkkokaupasta lipun tai tuotteita, sovelletaan tietoihisi lipunmyyntijärjestelmän asiakasrekisteriä.

Jos tilaat uutiskirjeen sovelletaan tietoihisi uutiskirjeen tilaajarekisteriä.

Tämä tietosuojaseloste koskee Amos Rexin museolippujen ostajien henkilötietoja. Tässä selosteessa kerromme, miten ja millä tavalla käsittelemme henkilötietojasi, kun ostat verkkokauppamme kautta lippuja Amos Rexiin.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Amos Rex Ab / Amos Rex
Y-tunnus: 2137480–2
Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Amos Rexin lipunmyyntijärjestelmän asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yleisöpalvelupäällikkö Elsa Hessle, elsa.hessle@amosrex.fi
Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme henkilötietosi, jotta voimme toimittaa sinulle lipun. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin lipunmyyntijärjestelmän tehtäviin. Käytämme tietojasi, kun ostat tuotteita tai lipun, jotta voimme:

  • käsitellä tilauksesi,
  • tukea sivuston käyttökokemusta,
  • saada maksun, ja
  • tarjota asiakastukea.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta transaktio lipun toimittamiseksi voidaan toteuttaa.

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, pyydämme aina suostumuksesi tätä varten. Suostumuksen voi aina peruuttaa.

Tiedon lähteet

Amos Rex kerää käsiteltävät henkilötiedot museolipun ostajalta suoraan.

Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme seuraavat tiedon rekisteröidystä lipun ostoa varten: henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot käsitellyistä tilauksista.

Rekisterin suojaus ja turvatoimet

Amos Rex sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan riittäviä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Sähköiset aineistot säilytetään palveluntarjoajan ympäristössä. Palvelu on suojattu henkilökohtaisin salasanoin, ja tietojen siirrossa käytetään suojattuja tiedonsiirtoyhteyksiä.

Käyttöoikeus rajoitetaan joko pelkästään tietojen katseluun tai päivittämiseen siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet eli rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan.

Koska käytämme palveluntarjoajia yhteistyökumppaneina, olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia henkilötietojen käsittelyssä:

Johku (verkkokaupan alustajärjestelmän tarjoaja)

WordPress (sivuston alustajärjestelmän tarjoaja)

Paytrail (maksujärjestelmän tarjoaja)

Yllämainittujen henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on laadittu tietosuoja-asetuksen vaatimat sopimukset.

Henkilötietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Lipunmyyntijärjestelmään liittyviä tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle siltä osin kuin palvelun tarjoaminen sitä vaatii. Tällainen siirto tapahtuu aina noudattaen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto suostuessasi digitaaliseen markkinointiviestintään

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, varaamme oikeuden siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme aina suostumuksesi tätä varten. Suostumuksen voi aina peruuttaa. Suostuminen markkinointitarkoituksiin ei ole edellytys lipun ostamiselle.

Jos suostut datan käyttöön markkinointitarkoituksessa, luovutamme tietoja vain välittömille sopimuskumppaneillemme ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

Henkilötietojen säilytys ja poisto

Säilytämme lipunmyynnistä saadut tiedot 10 vuoden ajan. Säilytämme tietojasi vain tässä käytännössä määritettyihin tarkoituksiin sekä meitä sitoviin laillisiin tarkoituksiin, jotka edellyttävät tietojen säilyttämistä. Poistamme tietosi turvallisesti sen jälkeen, kun emme enää tarvitse niitä näihin tarkoituksiin yrityksen käytäntöjen mukaisesti.

Hävittäminen tapahtuu teknisin menetelmin, ja myös varmuuskopiot häviävät määräajan jälkeen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Amos Rex ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot, oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tulla poistetuksi, ellei tietojen säilytykseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle tietosuojalainsäädännössä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää aina rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle, joka on mainittu tämän dokumentin alussa.

Oikeus valitukseen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo henkilötietoja käsitellyn virheellisesti. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 13.10.2022.

Tämä tietosuojaseloste koskee Amos Rex museon uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja. Tässä selosteessa kerromme, miten ja millä tavalla käsittelemme henkilötietojasi, kun liityt yleisen uutiskirjeemme tai opettajille suunnatun uutiskirjeemme tilaajaksi.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Amos Rex AB / Amos Rex
Y-tunnus: 2137480–2
Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Rekisterin nimi

Amos Rexin uutiskirjeen tilaajarekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Iia Palovaara, iia.palovaara@amosrex.fi
Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin toiminnasta viestimiseen uutiskirjeen avulla.

Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja uutiskirjeen tilaus.

Tiedon lähteet

Amos Rex kerää uutiskirjeen lähettämistä varten henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään.

Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme rekisteröidystä seuraavat tiedot uutiskirjeen tilausta varten: sähköpostiosoite, henkilön etu- ja sukunimi.

Opettajille suunnatun uutiskirjeen tilauslomakkeella kysymme myös opetuskoulun nimeä.

Rekisterin suojaus ja turvatoimet

Amos Rex sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan riittäviä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu organisatorisesti pelkästään tietojen katseluun tai tietojen päivittämiseen siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.

Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää salasanaa ja järjestelmän käyttö tapahtuu salatun SSL-yhteyden kautta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet eli rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan.

Amos Rex käyttää henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen käsittelijöitä. Tiedot kerätään palveluntarjoaja MailChimpin järjestelmään. Amos Rexin ja MailChimpin välillä on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneillemme, jos rekisteröity antaa siihen erillisen suostumuksensa nettisivuillamme.

Henkilötietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle siltä osin kuin palvelun tarjoaminen sitä vaatii. Tällainen siirto tapahtuu aina noudattaen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Henkilötietojen säilytys ja poisto

Amos Rex säilyttää henkilötietoja toistaiseksi. Rekisteröity voi kuitenkin lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan.

Hävittäminen tapahtuu teknisin menetelmin ja myös varmuuskopiot häviävät määräajan jälkeen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Amos Rex ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot, oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tulla poistetuksi, ellei tietojen säilytykseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle tietosuojalainsäädännössä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää aina rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Oikeus valitukseen

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo henkilötietoja käsitellyn virheellisesti. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 26.10.2021.