Amos Rex AB/Amos Rex (senare Amos Rex) har förbundit sig att behandla personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen och enligt god dataskyddspraxis. Med dataskyddslagstiftning syftas särskilt på EU:s allmänna dataskyddsförordning samt på den nationella lagstiftningen om personuppgifter.

Amos Rex samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  • För biljettförsäljningssystemet
  • För att redigera nyhetsbrevet
  • För kundrespons, i syfte att förbättra verksamheten

Nedanför hittar du dataskyddsdeklarationen för de register som vi förvaltar.

Om du beställer nyhetsbrevet används dina uppgifter för nyhetsbrevets prenumerantregister.

Om du köper biljetter eller produkter i Amos Rex näthandel, används dina uppgifter för biljettförsäljningssystemets kundregister.

Detta dataskyddsutlåtande berör deras personuppgifter som köper museibiljetter till Amos Rex. I detta utlåtande berättar vi hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter när du köper biljetter till Amos Rex via vår webbutik.

Registrator

Namn: Amos Rex AB / Amos Rex
Företagsnummer: 2137480–2
Mannerheimvägen 22–24, 00100 Helsingfors

Registrets namn

Amos Rex kundregister för biljettförsäljning

Kontaktperson i frågor som berör registret 

Publikarbetschef Elsa Hessle, elsa.hessle@amosrex.fi
Mannerheimvägen 22–24, 00100 Helsingfors

Syfte med behandling av personuppgifter och rättslig grund  

Vi samlar in dina personuppgifter för att vi ska kunna förmedla en biljett till dig. Insamlade personuppgifter används för olika uppgifter i anslutning till Amos Rex biljettförsäljningssystem. Vi använder dina uppgifter när du köper produkter eller en biljett för att vi ska kunna:

  • behandla din beställning,
  • stöda webbplatsens / sidans användarupplevelse,
  • ta betalt och
  • erbjuda kundstöd.

Genomförande av avtalet utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att transaktionen i samband med biljettleveransen ska kunna genomföras.

Om vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte ber vi alltid om ditt samtycke till detta. Samtycket kan alltid återkallas.

Informationskällor

Amos Rex samlar in personuppgifterna som ska behandlas direkt av köparen av museibiljetten.

Personuppgifter som behandlas

 Vi samlar in följande uppgifter av den registrerade för köp av biljett: personens för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och information om beställningar som hanterats.

Skydd av registret och säkerhetsåtgärder

Amos Rex förbinder sig att i all sin verksamhet vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Elektroniskt material sparas i tjänsteleverantörens miljö. Tjänsten är skyddad med hjälp av personliga lösenord, och vid överföring av uppgifter används krypterade dataöverföringsförbindelser.

Bruksrätten begränsas till antingen bara visning av uppgifterna eller uppdatering av dem i den utsträckning som respektive arbetsuppgift det förutsätter.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är de tredje parter, det vill säga registratorer samt behandlare av personuppgifter som personuppgifterna i registret överförs eller överlåts till.

Eftersom vi använder oss av tjänsteleverantörer som samarbetsparter har vi försäkrat oss om att alla tjänsteleverantörer följer lagstiftningen om dataskydd. Vi använder regelbundet oss av följande tjänsteleverantörer vid behandlingen av personuppgifter:

Johku (leverantör av plattform för näthandel)

WordPress (leverantör av webbplatsplattform)

Paytrail (leverantör av betalningssystem)

Vi har skrivit avtal med ovannämnda behandlare av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter kan överlåtas till våra samarbetsparter i marknadsföringssyfte om den registrerade ger oss sitt särskilda samtycke på vår webbplats. Detta samtycke kan alltid återkallas.

Överföring av personuppgifter utanför EU-/ETA-området

Uppgifter i anslutning till biljettförsäljningssystemet överförs inte utanför EU- eller ETA-området. Personuppgifter överförs till områden utanför EU/EES i den mån tjänsten kräver tilhandahållande. I en dylik överföring tillämpas alltid modellavtalsklausuler godkända av Europeiska komissionen.

Uppgifter som utlämnas och uppgifter som överförs då du accepterar att emotta digital marknadsföringsmaterial

Såvida vi hanterar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte reserverar vi rätten att överföra personuppgifter till tredje part. Vi ber alltid om ditt godkännande för att göra det. Du kan alltid återta ditt godkännande. Man behöver inte godkänna marknadsföringssyftet för att få köpa biljett.

Om du godkänner att data används i marknadsföringssyfte överlåter vi uppgifter bara till våra huvudsamarbetspartner och bara i den utsträckning det är nödvändigt.

Lagring och radering av personuppgifter

Vi sparar uppgifter som insamlats i samband med biljettförsäljningen i 10 år. Vi sparar dina uppgifter bara för här bestämda specifika syften samt i syften som lagen förbinder oss till, och vilka förutsätter lagring av personuppgifter. Vi raderar dina uppgifter i enlighet med företagets praxis på ett säkert sätt när vi inte längre behöver dem för dessa syften.

Raderingen sker med tekniska metoder och även säkerhetskopiorna raderas efter en bestämd tid.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Amos Rex använder inte personuppgifter för automatisk beslutsfattning eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få se sina uppgifter, rätt att kräva att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller att bristfälliga uppgifter kompletteras samt rätt att få uppgifterna raderade om det inte finns laglig grund för att spara uppgifterna. Den registrerade har dessutom rätt att be att behandlingen av uppgifterna om hen begränsas, rätt att motsätta sig behandling av uppgifterna samt rätt att överföra sina uppgifter från ett register till ett annat.

Registratorn kan vid behov be den som framför en begäran att styrka sin identitet. Registratorn svarar kunden inom den tid som är reglerad i lagstiftningen om dataskydd (i regel inom en månad).

Begäran om granskning och rättelse bör alltid framföras till den ansvariga kontaktpersonen, som står nämnd i början av detta dokument.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten om hen anser att personuppgifterna behandlats felaktigt. Övervakningsmyndighet i Finland är dataskyddsombudet.

Detta dataskyddsutlåtande har senast uppdaterats 21 October 2022.

Denna sekretesspolicy berör personuppgifter för abonnenterna av museet Amos Rex nyhetsbrev. I policyredogörelsen berättar vi hur och på vilket sätt vi handskas med dina personuppgifter när du börjar abonnera på vårt nyhetsbrev eller på vårt nyhetsbrev för lärare.

Registrator

Namn: Amos Rex AB / Amos Rex
Företagsnummer: 2137480–2
Mannerheimvägen 22–22, 00100 Helsingfors

Registrets namn

Abonnentregister för Amos Rex nyhetsbrev

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Informationschef Iia Palovaara, iia.palovaara@amosrex.fi
Mannerheimvägen 22–22, 00100 Helsingfors

Syfte och rättslig princip för behandling av personuppgifter

De sparade personuppgifterna används för att informera om Amos Rex verksamhet i form av ett nyhetsbrev.

Den rättsliga principen för behandling av personuppgifter är den registrerades frivilliga, individuella, medvetna och entydiga samtycke. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke och upphöra med abonnemanget på nyhetsbrevet.

Informationskällor

För att skicka nyhetsbrevet samlar Amos Rex in personuppgifterna enbart av den registrerade själv.

Personuppgifter som behandlas  

Vi samlar in följande av den registrerades uppgifter vid abonnemang på nyhetsbrevet: e-postadress, personens för- och efternamn.

På beställningsblanketten för nyhetsbrevet till lärare frågar vi också efter skolans namn.

Skydd av register och säkerhetsåtgärder

Amos Rex förbinder sig att i all sin verksamhet följa adekvata skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Rätten att använda registret är organisatoriskt begränsat till enbart visning av uppgifterna eller uppdatering av uppgifterna i den utsträckning som arbetsuppgiften förutsätter.

Användning av registret förutsätter användarlösen. Huvudanvändaren definierar också vilken åtkomstnivå som ges till användare. Inloggning i systemet förutsätter ett lösenord och systemanvändningen sker genom en krypterad SSL-anslutning.

Mottagarna av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är de tredje parter, det vill säga registratorerna samt de behandlare av personuppgifter som personuppgifterna i registret överförs eller överlåts till.

Amos Rex använder sig av personuppgiftsbehandlare vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna sparas i tjänsteleverantören MailChimps system. Amos Rex och MailChimp har gjort upp ett avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter kan överlåtas till våra samarbetspartner i marknadsföringssyfte om den registrerade på vår webbplats ger oss sitt särskilda samtycke.

Överföring av personuppgifter utanför EU-/ETA-området

Personuppgifter överförs utanför EU-/ETA-området till de delar erbjudandet av tjänsterna det kräver. En dylik överföring sker alltid i enlighet med de modellavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har godkänt.

Lagring och radering av personuppgifter

Amos Rex sparar personuppgifterna tills vidare. Den registrerade kan dock säga upp abonnemanget på nyhetsbrevet närsomhelst, varefter den registrerades uppgifter raderas.

Raderingen sker medelst en teknisk metod och även säkerhetskopiorna raderas efter en bestämd tid.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Amos Rex använder inte personuppgifter som underlag för automatiserad beslutsfattning eller profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få se de uppgifter som sparats om hen, rätt att kräva att få rätta felaktiga uppgifter eller komplettera bristfällig information samt bli raderad om det inte finns laglig grund för att spara uppgifterna. Den registrerade har dessutom rätt att be att behandlingen av uppgifterna om hen begränsas, rätt att motsätta sig behandling av uppgifter rörande hen samt rätt att överföra uppgifter som berör hen från ett system till ett annat.

Registratorn kan vid behov be den som framför en begäran att styrka sin identitet. Registratorn svarar kunden inom den tid som föreskrivits i dataskyddslagstiftningen (i regel inom en månad).

Gransknings- och korrigeringsbegäran ska alltid framföras till den kontaktperson som svarar för registreringsärenden.

Rätten att överklaga

Den registrerade har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten ifall hen anser att personuppgifterna behandlats felaktigt. I Finland är tillsynsmyndigheten dataskyddsombudet.

Denna datasekretesspolicy har senast uppdaterats 26 October 2021.