Amos Anderson Glaspalatset AB/Amos Rex (senare Amos Rex) har förbundit sig att behandla personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen och enligt god dataskyddspraxis. Med dataskyddslagstiftning syftas särskilt på EU:s allmänna dataskyddsförordning samt på den nationella lagstiftningen om personuppgifter.

Amos Rex samlar in personuppgifter för följande ändamål:

För biljettförsäljningssystemet

För att redigera nyhetsbrevet

För kundrespons, i syfte att förbättra verksamheten

Nedanför hittar du dataskyddsdeklarationen för de register som vi förvaltar. Om du köper biljetter eller produkter i Amos Rex näthandel, används dina uppgifter för biljettförsäljningssystemets kundregister.

Om du beställer nyhetsbrevet används dina uppgifter för nyhetsbrevets prenumerantregister.

Personuppgiftsansvarig

Namn: Amos Anderson Glaspalatset AB / Amos Rex

FO-nummer:                    2137480–2

Mannerheimvägen 22–24, 00100 Helsingfors

 

Registrets namn

Kundregistret för Amos Rex biljettförsäljningssystem

 

Kontaktperson i personuppgiftsärenden

 

Chefen för det publika arbetet är Elsa Hessle, elsa.hessle@amosrex.fi

Mannerheimvägen 22–24, 00100 Helsingfors

 

Avsikten med, rättsliga grunder för och källor till hanteringen av personuppgifter

 

De personuppgifter som samlas in används för Amos Rex biljettförsäljningssystem. Vi använder dina uppgifter när du köper produkter eller biljetter, så att vi kan

  • Hantera din beställning
  • Förbättra webbplatsens användarupplevelse
  • Ta betalt och
  • Erbjuda kundstöd

 

De rättsliga grunderna är den registrerades frivilliga, specifika, informerade och otvetydiga viljeyttring, genom vilken den registrerade godkänner att hans eller hennes personuppgifter används.

 

Den registrerade utgör själv den huvudsakliga källan till information.

 

För tydlighetens skull konstateras följande: om den sökande återtar sitt samtycke har Amos Rex ett berättigat intresse som baserar sig på rättslig grund att hantera personuppgifterna så att ändamålet kan fullgöras.

 

Registrets data

 

Den registrerades för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om behandlade beställningar

 

Tillgång till uppgifterna

 

Personuppgifterna hanteras enligt behov av den person på museet som ansvarar för publikarbetet samt av museilektorn, tjänstekoordinatorn, den kommunikations-och marknadsföringsansvariga, förvaltningspersonalen och kundtjänstpersonalen. Behörigheten begränsas till att personerna kan se eller uppdatera uppgifterna i den proportion som respektive anställds arbetsuppgift förutsätter.

 

Skydd av personuppgifterna

 

Elektroniskt material förvaras i tjänsteleverantörens miljö. Tjänsten skyddas genom personliga lösenord och vid dataöverföring används krypterade dataöverföringsförbindelser.

Amos Rex förbinder sig att i all verksamhet vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

 

Överlåtande av data

 

Data överlåts endast till samarbetspartner som är tjänsteleverantörer.

 

Uppgifter överlåts inte i marknadsföringssyfte till tredje part.

 

Eftersom vi använder tjänsteleverantörer som samarbetspartner har vi försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagen. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

 

Woocommerce (tjänsteleverantör för näthandeln)

WordPress (tjänsteleverantör för webbplatsen)

PayTrail (tjänsteleverantör för betalsystemet)

 

Lagringstid för personuppgifter

 

Vi lagrar dina uppgifter bara så länge som nödvändigt, för att kunna erbjuda de tjänster du ber om eller köper. Vi lagrar dina uppgifter endast för dessa i praktiken definierade ändamål samt för de lagliga ändamål som binder oss. Vi avför tryggt dina uppgifter efter att vi inte längre behöver dem för nämnda uppgifter, enligt företagets praxis.

 

Den registrerades rättigheter

 

Den registrerade har rätt att få se uppgifter som lagrats om honom eller henne, rätt att kräva korrigering av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av bristfällig information samt rätt att få sina uppgifter avförda om det inte finns rättslig grund för lagring av uppgifterna. Den registrerade har dessutom rätt att begära en begränsning av hanteringen av uppgifter som rör honom eller henne, rätt att motsätta sig hantering av uppgifter som rör honom eller henne samt rätt att överföra uppgifter som rör honom eller henne från ett register till ett annat.

 

Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be framställaren av begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tidsrymd som stadgas i dataskyddslagstiftningen (som regel inom en månad).

 

Begäran om revidering och korrigering av uppgifterna skall alltid riktas till den kontaktperson som ansvarar för personuppgifterna och som nämns i början av detta dokument.

 

Rätt att överklaga

 

Den sökande och den mottagande har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att personuppgifterna har använts felaktigt.