Josefina Nelimarkka, The Cloud of Un/Knowing. Bild: Niclas Warius / Amos Rex

O/vetandets moln

Väderströmmar som ständigt kretsar kring oss, formationer av vattenånga som hålls uppe av luftströmmar, föränderliga delar av vattnets kretslopp på jorden. Trots sin skenbart lätta natur bär molnet på massor av information om miljön och våra levnadsförhållanden.

På Josefina Nelimarkkas (s. 1982) utställningen The Cloud of Un/knowing utgör molnet ett unikt, flyktigt ögonblick och en pågående process som styrs av osynliga informationsflöden. Mätningar i realtid från de arktiska områdena, i en nordlig barrskog och från en väderstation på Amos Rex tak skapar en vacker och finstämd helhet, där ljus, ljud och digitala vattendroppar är i ständig rörelse.

Det samlas in allt mer data om klimatet. Ändå finns det mycket som är okänt om atmosfärens skeenden. Tanken om vetandets och ovetandets olika nivåer och former – un/knowing – har redan länge varit utgångspunkten för Josefina Nelimarkkas konstnärliga arbete. Med hjälp av det här tankesättet kan vi närma oss fenomen som är svåra att gestalta, förutsatt att vi accepterar vår osäkerhet – tillåter olika former av vetande och likt moln rör oss mellan det verkliga, sinnliga och potentiella.

Nelimarkkas verk i Amos Rex ger oss möjlighet att utvidga vår förmåga att observera moln och atmosfärens osynliga skeenden. Då vi stannar upp vid verken kan vi skapa en personlig koppling till miljön, begrunda molnens natur och föreställa oss olika framtidsscenarier för klimatet.

Josefina Nelimarkkas utställning visar tre nya platsspecifika konstverk, som gjordes för denna utställning.

Utställningens kurator är Anastasia Isakova.

Konstnär

Bild: Karoliina Bärlund

Josefina Ne­li­mark­ka

Josefina Nelimarkka (f. 1982) är en multidisciplinär konstnär som arbetar med frågor som berör miljö och upplevelser. I sina platsspecifika installationer med koppling till väder, vatten och luft undersöker konstnären naturfenomen och hur dessa observeras genom att förena konstnärlig och vetenskaplig forskning. Hennes verk är multisensoriska upplevelser som avspeglar den fördolda, svårtillgängliga och komplicerade växelverkan som pågår i tid, natur och samhälle.

Nelimarkkas konst sträcker sig utanför måleriets gränser och tar formen av pågående processer där variationen är bunden till förändringar som sker i miljön. Till verkens potential hör det oförutsägbara, som med hjälp av finstämda material, mätningsdata och teknologisk växelverkan blir en del av upplevelsen. Via flyktigheten och miljöns känslighet som lyfts fram i verken kan betraktaren stifta bekantskap med nya sätt att förnimma, förstå och vara närvarande.

Josefina Nelimarkka arbetar i Helsingfors och London. Hon har utexaminerats från Bildkonstakademin (2017) och Royal College of Art i London (2016). Hennes verk har visats i åtskilliga separat- och grupputställningar i Finland och utomlands (bl.a. Helsingfors konstmuseum HAM, Sinne, Titanik, Konst- och museicentret Sinkka, Solid Art Taipei, Finlandsinstitutet i London och AIL Vienna). Hennes senaste verkhelheter, som utförts i samarbete med klimatforskare, har framför allt behandlat molnens betydelse i atmosfärforskningen. Nelimarkka deltog i FN:s klimatmöte i Dubai (2023), och visade sina verk på Finlands COP28-paviljong.

Fördjupa dig i verken

Här är onlinebroschyren till utställningen The Cloud of Un/knowing, det är din guide på utställningens tema och konst. Broschyren fungerar bäst på mobilen. Utställningsbroschyren hittar du på plats och den finns på finska, svenska och engelska. Broschyren är gratis.