8.12.2020

Amos Rex har mottagit ett upprop undertecknat av flera personer som verkar inom kulturbranschen. Uppropet uppmanar oss att skrida till åtgärder och börja jobba antirasistiskt samtidigt som vi utvecklar museet för att göra det likställt. Ett varmt tack till arbetsgruppen Call for Action för att de främjar viktiga frågor inom kulturfältet!

 

Hos oss på Amos Rex är det antirasistiska arbetet delvis redan påbörjat. Vi har mycket kvar att göra och är tacksamma för det utmärkta frågebatteri som arbetsgruppen har sammanställt. Vi kommer att använda oss av det för att främja likställdhet, jämlikhet, antirasism och inklusivitet, och för att lära oss nya saker i vår arbetsgemenskap.

Med detta svar vill vi visa att vi är engagerade och vill utveckla vår verksamhet och vår arbetsplats. Vi startar nu ett viktigt utvecklingsprojekt kring likställdhet, mångfald, antirasism och nåbarhet som berör hela museet. Vi lovar att göra vårt bästa, lära av våra misstag, använda oss av experter och sträva till genomskinlighet.

Vi samlade ihop information om nuläget:
 

Publiken

 
Vår målsättning är att vara ett museum som på riktigt är öppet för alla och vi arbetar på att nå underrepresenterade publikgrupper bland annat genom information och olika samarbetsprojekt. Museet har definierat vissa grupper som vi speciellt aktivt strävar efter att nå, det handlar om barn, unga och resenärer. Vi vill uppmärksamma dessa grupper på olika sätt i vårt publikarbete och vårt program, väl medvetna om mångfalden inom grupperna. Med tre års mellanrum förevisar vi konst gjord av unga inom ramen för utställningen Generation som använder sig av en öppen ansökan. I samarbete med Helsingfors stad har museet grundat en grupp bestående av unga påverkare. Vårt fokus syns också i våra priser, personer under 18 år kommer in gratis, inträdesavgiften för studerande och personer under 30 år är fem euro.

Vår målsättning är att museet är öppet i sin kommunikation. Vi vill till exempel använda ett inkluderande språk, skriva så klart och tydligt som möjligt och erbjuda många olika slags innehåll, och på flera språk. Vi informerar på finska, svenska och engelska; dessutom erbjuder vi tjänster så som guidningar och konstverkstäder också på ryska, franska, tyska, spanska och japanska. Vi har påbörjat en flerspråkig serie webbguidningar den här våren, och guidningar finns redan att få på tio olika språk. Vi kommer att utveckla vårt språkutbud också beträffande minoritetsspråken.

Vi planerar utställningar och händelser så att de är fysiskt hinderfria, och vad gäller innehållet så strävar vi till att beakta tillgänglighetsfrågor i så bred utsträckning som möjligt. Vi har påbörjat en inlärnings- och utbildningsprocess för att utveckla tjänsterna för synskadade kunder, och vi kommer att fortsätta det arbetet. Vi är med i kampanjen Område fritt från diskriminering, och det budskapet syns på vår webbplats. Vi ska också starta ett arbete kring principerna för ett tryggare utrymme. På sistone har vi i synnerhet arbetat med anmärkningar kring innehåll och i samband med det strävat efter att främja innehållens tillgänglighet.
 

Personalen

 
Vi försöker upprätthålla en arbetsatmosfär som gör det möjligt för var och en att vara kritisk och säga sin åsikt på ett tryggt sätt. Vi är tacksamma när vi får feedback och kritik för vi är redo att lära oss och omforma vår verksamhet utifrån den.

Vid rekrytering av kundtjänstpersonal betonar vi mångsidig språkkunskap och vår strävan är att ha en så heterogen grupp som möjligt för att kunna betjäna vår heterogena publik. Olika museiexpertjobb har sina egna uppgiftsbestämda kriterier, som varierar mycket beroende på uppgiften. Ett viktigt kriterium för oss är kunskaper i svenska, vilket har att göra med vår bakgrund som en del av den verksamhet Föreningen Konstsamfundet ägnar sig åt – till den verksamheten hör att stöda de svenskspråkigas ställning. Vår målsättning är att i framtiden nå en allt mera heterogen grupp när det gäller ansökningar.

Amos Rex har en jämlikhetsgrupp som består av medlemmar ur personalen med avsikt att främja jämlikhetsfrågor. Allt arbete kring jämlikhet och likställdhet genomförs på arbetstid och arbetet ersätts.
 

Finansiering och samarbetspartner

 
Den finansiering Amos Rex erhåller är offentliga uppgifter, detsamma gäller våra samarbetspartner. Finansieringen anmäls årligen och kan hittas i Museistatistiken. Våra samarbetspartner presenteras på vår webbplats. Vi strävar efter att ha samarbetspartner som delar våra värderingar.
 

Program

 
Tonvikten i Amos Rex utställningsprogram ligger på experimentell nutidskonst och i synnerhet det slags helhetsupplevelser, som Amos Rex utrymmen erbjuder unika förutsättningar för. De här utställningarna är utpräglat öppna för vars och ens egen tolkning.

Vi presenterar nu det forntida Egypten eftersom vi tror att man behöver känna till det förflutna för att förstå vår samtid och bygga vår framtid. Läs mera på sidan Frågor och svar. På vissa av våra utställningar så som på Generation som visas med tre års mellanrum, tar många verk upp universella och alltid aktuella frågor som likställdhet, mångfald och kön.

Vi strävar efter att kritiskt granska vår bakgrund och identitet och förnya det sätt vi tänker och handlar på. Vi har inlett en diskussionsserie kring etik, likställdhet och mångfald tillsammans med den personal som jobbar med expertuppgifter. Vår diskussionsserie kommer att fortsätta och vi tänker också utveckla den.

Konst är många saker, men det är också ett medel att se sig själv med andras ögon och att sätta sig in i andras situation.