Amos Rex taidemuseo Helsinki Lasipalatsi 2023

Amos Rex

Ett konstmuseum utöver det vanliga

Amos Rex erbjuder unika och överraskande upplevelser genom att presentera det senaste, och ofta det mest experimentella, inom nutidskonsten.

Museet har stått värd för namn som teamLab, Studio Drift, Bill Viola och Hans Op de Beeck. Vart tredje år presenterar Amos Rex verk av 15–23 åriga konstnärer i sin Generation-utställningsserie.

Museientrén och Shopen finns i en funktionalistisk byggnad kallad Glaspalatset, en av den finländska modernismens pärlor från 1930-talet. Glaspalatset stod i tiden för ett alldeles nytt sätt att tänka, det var den första byggnaden där restauranger, caféer, butiker och en biograf kunde hittas under ett och samma tak. De underjordiska utställningsutrymmena är ritade av arkitektbyrån JKMM Arkitekter, och museet öppnade 2018.

Galleriets tak bubblar upp ur marken och skapar ett lekfullt utomhuslandskap – idag är det ett landmärke i Helsingfors. Genom takfönstren kan man se roliga detaljer såsom Amos Rex skorsten eller en trappa som inte ser ut att leda någonstans.

Värderingar

Insikt

Amos Rex är ett konstmuseum som väcker tankar och där det är tillåtet att känna och tänka själv. Hos oss kan man skratta och ha roligt, få nya insikter, lära sig nya saker och bli berörd av konsten. Vi möjliggör aha-upplevelser och skapar starka känslominnen.

Mod

Amos Rex är en djärv aktör både som besöksmål, på konstfältet och i egenskap av arbetsplats. Vi vågar presentera nya saker och göra saker på vårt eget sätt. På Amos Rex experimenterar vi, vi vågar göra fel och tar lärdom av felen. Vi är en mångsidig aktör som modigt utforskar framtiden. Vi tror fullt och fast på en bättre framtid.

Rättvisa

Amos Rex är en öppen, rättvis och diskuterande aktör. Vi anstränger oss för att principerna om säkra rum ska förverkligas både för besökare och personal. Vi diskriminerar ingen och vi arbetar aktivt för att vara en rättvis och jämlik arbetsgivare. Vi står för en internationell, mångkulturell värld.

Förvaltning och personal

Konst­sam­fun­det

Amos Rex ägs av Föreningen Konstsamfundet.

Affärsmannen och konstmecenaten Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet 1940 och utsåg i sitt testamente föreningen till sin enda arvinge. Konstsamfundet är en handlingskraftig visionär på kultur- och bildningsområdet. Föreningen äger bland annat museet Amos Andersons Hem på Georgsgatan i Helsingfors och Söderlångvik gård på Kimitoön.

Personal

Kieran Long är museichef på Amos Rex.

Personalens kontaktuppgifter

Lediga arbetsplatser

Museets styrelse

Ordförande: Stefan Björkman
Vice ordförande: Elisabeth Millqvist

Styrelsemedlemmar:
Cilla Lönnqvist
Leif Jakobsson
Laura Aalto
Sara Sandström

Vis­sel­blå­sar­di­rek­tiv

Föreningen Konstsamfundet r.f. och koncernbolagen har förbundit sig att i all sin verksamhet följa höga etiska och ansvarstagande principer. Till stöd för detta har koncernen tagit i bruk en intern rapporteringskanal för att rapportera om missbruk.

Rapporteringskanalen och processen för behandling av anmälningar har uppgjorts i enlighet med den nationella lagen om skydd för visselblåsare och EU:s visselblåsardirektiv.

Om en arbetstagare eller en samarbetspartner observerar aktivitet som strider mot lagen eller mot koncernens regler kan hen använda rapporteringskanalen för att anmäla detta, i förtroende, och om hen så vill, anonymt.

Rapporteringskanal

Jäm­ställd­het och li­ka­be­hand­ling

Amos Rex ledning, förvaltning och arbetsgruppen för jämlikhetsfrågor, som utses genom val vart annat år, arbetar tillsammans för jämställdhet och för att främja arbetsgemenskapen. Att främja jämställdhet i arbetslivet innebär att de anställda behandlas jämlikt och icke-diskriminerande i alla situationer i arbetslivet, oavsett kön. Målet är att utveckla arbetsgemenskapen genom att mångsidigt utnyttja de anställdas olika förmågor och färdigheter, genom att skapa rum för diskussion och förändring, förbättra arbetsklimatet och göra det lättare att förena arbete och familj.

Jämställdhets- och likabehandlings-plan

Förfarande vid mobbnings- och trakasserifall på arbetsplatsen

Hållbar utveckling

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. Eftersom vi vill att mänskligheten och allt levande ska ha en framtid arbetar vi kontinuerligt för mera hållbar museiverksamhet

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. Eftersom vi vill att mänskligheten och allt levande ska ha en framtid arbetar vi kontinuerligt för mera hållbar museiverksamhet. Våra åtgärder för miljö och ansvarsfullhet styrs av miljösystemet Ekokompassen, som ägs av Finlands Naturskyddsförbund, och av Visit Finlands program Sustainable Travel Finland. Dessutom finns Amos Rex med på MyHelsinkis webbsida ”Valitse vastuullisemmin”.

Amos Rex är medlem av det internationella nätverket Gallery Climate Coalition, vars mål är att minska hela konstbranschens CO2-utsläpp med minst 50 procent fram till 2030.

Förnybar energi

Energiförbrukningen står för största delen av vårt underjordiska museums koldioxidavtryck. Hela Glaspalatset övergick till förnybar fjärrvärme i mars 2022 och museet använder sig av vindel.

Vad vi har gjort

  • Utställningstiderna har förlängts från 3–4 månader till 5–6 månader.
  • Vid transport av verk föredrar vi gemensamma transporter och dellasttjänster samt flexibla avhämtnings- och ankomsttider.
  • På Amos Rex evenemang och i kafferummet serveras huvudsakligen vegansk mat.
  • I mån av möjlighet köper Amos Rex Shop in produkter av lokala producenter. Utgångspunkten för egna produkter är att de ska tillverkas av hållbara material och av överskottsmaterial från annan produktion.

Ut­veck­ling

  • Museets anskaffningar styrs hädanefter av heltäckande anskaffningsanvisningar, där kriterierna är att de är ekologiska, lokalproducerade och ansvarsfulla, och att det har ställts upp minimikrav för miljömärkningar.
  • Vi utbildar personalen så de förstår vad effektiva miljögärningar är i en museikontext. Vi ger alla möjlighet att påverka miljöeffekterna av sitt eget arbete, och därmed också orken och välbefinnandet på jobbet.
  • Då vi bygger upp utställningar återanvänder vi redan nu mycket material, men vi ska ytterligare utöka deras kretslopp och livscykel, även i samarbete med andra museer.
  • Vi kalkylerar museets koldioxidavtryck och beaktar även verksamhetens digitala fotavtryck. Vårt miljöarbete utvecklas utifrån dessa resultat.

Tryggare rum

Amos Rex vill vara öppet och tillgängligt. På museet är all diskriminering förbjuden.

Vi har tillsammans tagit fram principerna för ett tryggare rum, för att Amos Rex ska vara öppet för alla, tillgängligt och trivsamt, samt en trygg arbetsplats. Principerna om ett tryggt rum innebär en gemensam praxis, som samtliga – både personalen och Amos Rex besökare – förbinder sig att agera enligt.

Vår målsättning är att det ska bli allt lättare för allt fler att besöka oss. Låt oss alla göra vår andel för att uppnå det.

Tryggare rum